NYTT

Nya skrifter och nya versioner av gamla titlar publiceras under sina branschområden. Dessutom läggs allt nytt material under denna rubrik (NYTT) i ungefär en månads tid för att nyheterna lättare ska upptäckas..

Koppar, en lång tid använd metall.pdf
Koppar, en lång tid använd metall.pdf

Denna skrift beskriver grundämnet koppar som var en av de första metaller människor använde, dess förekomst i naturen samt framställning och användning genom tiderna. Kemiska processer vid kopparframställningen beskrivs översiktligt och kortfattat. Koppars och dess legeringars kemiska och fysikaliska egenskaper behandlas. Svenska gruvors historia berörs.
Huvudändamålet är att vara en faktareferens vid läsning om enskilda gruvor och kopparverk men den står som som skrift på egna ben och kan därför också läsas separat och ge en bild av koppar i allmänhet.

Storlek: 18 MB
Version: 230426
Gruvdrift under 2500 år.pdf
Gruvdrift under 2500 år.pdf

Denna skrift behandlar malms bildande, gruvor, gruvbrytning i allmänhet och brytningens historia under de senaste 2500 åren. Skriften behandlar bara metallmalmer och deras hantering samt beskriver gruvindustrins arbetssätt och malmförädling samt förklarar enkelt använda begrepp och facktermer. Gruvindustrin utveckling och framtid berörs tillsammans med de nu så aktuella miljöfrågorna.
Huvudändamålet är att vara en faktareferens vid läsning av berättelser om enskilda gruvor, skriften kan också läsas separat för att ge en bild av en bransch som nu består av få men stora företag. Skriften är nyligen reviderad.

Storlek: 44,5 MB
Version: 230412
Gysinge Bruk – ett vallonbruk norr om Dalälven.pdf
Gysinge Bruk – ett vallonbruk norr om Dalälven.pdf

Gysinge bruk skapades år 1666 med tillståndsansökan för att anlägga en masugn och en hammarsmedja vid Dalälven. Man började producera stångjärn genom vallonsmide men även andra smidesmetoder användes. Bruket växte långsamt och blev Gästriklands största järnbruk. Den siste brukspatronen sökte i slutet av 1800-talet andra produktionsinriktningar än stångjärn innan framgången kom i stålframställning med hjälp av elektrisk induktionsugn.
År 1904 hade dock Gysinge bruk sålts, styckats upp och bolaget upplösts. Under de sista åren hade de flesta bruksbyggnader målats vita så Gysinge bruk kallas det vita bruket. Skriften har nyligen reviderats.

Storlek: 68,5 MB
Version: 230116
Glasbruk och hyttor.pdf

Detta är en sammanställning av de flesta svenska glasbruk och glashyttor som har producerat glasvaror och planglas. Sammanställningen är gjord i listform och grupperar de enskilda objekten efter deras läge i landskap och kommun. Glasproduktionens startår för bruken anges och tiden för deras nerläggning anges också. Listan har reviderats.

Storlek: 107 kB
Version: 230612-01