Gruvor och malmhantering

Gruvor och malm

Gruvdrift under 2500 år.pdf
Gruvdrift under 2500 år.pdf

Denna skrift behandlar malms bildande, gruvor, gruvbrytning i allmänhet och brytningens historia under de senaste 2500 åren. Skriften behandlar bara metallmalmer och deras hantering samt beskriver gruvindustrins arbetssätt och malmförädling samt förklarar enkelt använda begrepp och facktermer. Gruvindustrin utveckling och framtid berörs tillsammans med de nu så aktuella miljöfrågorna.
Huvudändamålet är att vara en faktareferens vid läsning av berättelser om enskilda gruvor, skriften kan också läsas separat för att ge en bild av en bransch som nu består av få men stora företag. Skriften är nyligen reviderad.

Storlek: 44,5 MB
Version: 230412

Järngruvor

Järn och stål.pdf
Järn och stål.pdf

 

Den här skriften handlar om järn och stål, järnets historia och framställning av järn och stål från och med småskalig tillverkning för nästan 1500 år sedan till dagens produktion. På ett kortfattat och enkelt sätt beskrivs processer och arbetssätt som har använts och nu används för stålframställning. Utrustning beskrivs och vanligen använda termer förklaras. Den svenska stålindustrins utveckling berörs tilllsammans med branchens miljöfrågor.

Huvudändamålet är att vara faktareferens vid läsning av berättelser om enskilda järn- och stålverk, men skriften står på egna ben och kan därför också läsas separat.

Storlek: 30 MB
Version: 221102

Koppargruvor

Koppar, en lång tid använd metall.pdf
Koppar, en lång tid använd metall.pdf

Denna skrift beskriver grundämnet koppar som var en av de första metaller människor använde, dess förekomst i naturen samt framställning och användning genom tiderna. Kemiska processer vid kopparframställningen beskrivs översiktligt och kortfattat. Koppars och dess legeringars kemiska och fysikaliska egenskaper behandlas. Svenska gruvors historia berörs.
Huvudändamålet är att vara en faktareferens vid läsning om enskilda gruvor och kopparverk men den står som som skrift på egna ben och kan därför också läsas separat och ge en bild av koppar i allmänhet.

Storlek: 18 MB
Version: 230426

Silvergruvor

Nasafjälls Silververk.pdf
Nasafjälls Silververk.pdf

Berättelsen om Nasafjälls Silververk börjar år 1634 när samen Peder Olofsson upptäckte silvermalm på kalfjället Nasa i Lappland. Det väckte intresse i Stockholm då Sverige var inblandade i krig och behövde pengar. 1635 startades ett kronobruk för silverframställning med förhoppning om att finna stora rikedomar. Så småningom privatiserades silververket. Med långa uppehåll fortsatte verksamheten trots att rikedomarna lyste med sin frånvaro och den avslutades 1999, i varje fall temporärt. Nya kapitel i berättelsen kan fortfarande komma.

Storlek: 24,6 MB
Version: 220512
Silver.pdf
Silver.pdf

Den här skriften behandlar grundämnet och metallen silver samt dess förekomst i naturen, framställningen genom tiderna och användningen av silver. Kemiska processer beskrivs översiktligt och kortfattat.

Huvudändamålet är att vara en faktareferens vid läsning om enskilda silververk men skriften står på egna ben och kan därför också läsas separat.